Kritiske sygdomme

Parkinsons sygdom

Primær Parkinsons sygdom med hovedsymptomerne muskelrigiditet, tremor og oligokinesi. Symptomer på Parkinsons sygdom fremkaldt af psykofarmaka er ikke omfattet.

Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk afdeling eller af en speciallæge i neuromedicin. 

Planlagt eller gennemført bypass-operation i hjertets kranspulsårer

Forsikrede skal have fået foretaget eller være optaget på venteliste til hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) af en eller flere af hjertets kranspulsårer ved bypassoperation eller ballonudvidelse med eller uden anlæggelse af stent. Der er også dækning, hvis der er indikation for operation/behandling, men denne ikke kan gen-nemføres af tekniske eller medicinske årsager, eller hvis forsikrede ikke ønsker operation på grund af høj operationsrisiko.

Planlagt større organtransplantation

​Forsikrede skal have fået foretaget eller være optaget på venteliste til transplantation af hjerte, lunge, lever eller bugspytkirtel. Der skal være tale om transplantation pga. intraktabelt organsvigt. Herudover dækkes transplantation af knoglemarv.

Forsikringen dækker ligeledes, hvis forsikrede har måttet afstå fra operation på grund af høj operationsrisiko, eller hvis forsikrede ikke ønsker operation på grund af høj operationsrisiko.

Undtaget fra dækning er organtransplantation, hvis transplantationen er begrundet i sygdom, som tidligere har medført udbetaling af Forsikring for visse kritiske sygdomme fra PenSam Forsikring eller PenSam Liv.

Større forbrændinger, forfrysning eller ætsning

Brandsår, forfrysninger eller ætsninger af 3. grad, der dækker mindst 20 % af forsikredes legemsoverflade.

Diagnosen skal være stillet på en brandsårsafdeling.
 

Terminal sygdom

Ved terminal sygdom forstås en fremskreden eller hurtigt udviklende uhelbredelig sygdom som følge af andre diagnoser end de under A - V nævnte, hvor diagnosen er stillet i forsikringstiden, og hvor forventet restlevetid trods lægelig behandling maksimalt er 12 måneder. De 12 måneder regnes fra diagnosedatoen.

Den terminale sygdom må ikke være en følge af: 

  1. Et ulykkestilfælde, hvorved forstås legemsbeskadigelse, som rammer forsikrede ved en pludselig hændelse
  2. Infektioner eller epidemier


Vurderingen skal foretages af en speciallæge inden for det relevante speciale. Speciallægen skal arbejde i Danmark, være godkendt af Sundhedsstyrelsen og må ikke alene være speciallæge i almen medicin. Speciallægen skal underskrive en erklæring udfærdiget af PenSam Liv, og PenSam Liv's egen lægekonsulent skal godkende udbetalingen. Erklæringen skal suppleres af journalmateriale, der dokumenterer, at sygdommen skønnes terminal.

Forsikringen ophører tillige den 1. i måneden efter udbetaling efter § 11 W. 

Visse godartede svulster

Godartede svulster i hjerne og rygmarv eller disse organers hinder, som ikke kan fjernes ved operation, og som medfører en méngrad på mindst 30 % efter méntabellen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), eller godartede svulster i hjerne og rygmarv eller disse organers hinder som efter operation medfører en méngrad på mindst 30% efter méntabellen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen.

Der er også dækning, hvis forsikrede ikke ønsker operation på grund af høj operationsrisiko. Det er fortsat en betingelse, at følgetilstande i nervesystemet medfører en méngrad på mindst 30 % efter méntabellen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

Méngraden kan tidligst vurderes efter 6 måneder. De 6 måneder skal ligge indenfor forsikringstiden for, at diagnosen er dækningsberettiget.

Undtaget for dækningen er cyster, granulomer, hypofyseadenomer og schwannomer/neurinomer, herunder acusticusneurinomer. 

Var denne information brugbar?

Tak for din feedback

Hvad var brugbart på siden?

Tak for din feedback

Hvordan kan vi forbedre siden?

Tak for din feedback

Tak for din feedback

Din kommentar er modtaget. Vi sætter stor pris på din feedback.