Kritiske sygdomme

Følger efter Borreliainfektion (TBE) i nervesystemet efter flåtbid

Neuroborreliose som følge af flåtbid, der har medført vedvarende (perifere eller kranielle) betydelige objektive neurologiske følger. Infektionen skal være diagnosticeret i forsikringstiden, og de neurologiske følger skal have været tilstede i 6 måneder eller mere i forsikringstiden og være bekræftet af en speciallæge i neuromedicin.

Diagnosen skal være stillet ud fra borrelia/TBE-specifikke antistoffer i spinalvæske eller blod. 

Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse

​Vedvarende betydelige objektive neurologiske følger efter infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder forårsaget af bakterier, vira, svampe eller andre mikroorganismer.

Infektionen skal være diagnosticeret i forsikringstiden, og de neurologiske følger skal have været til stede i 6 måneder eller mere i forsikringstiden, og diagnosen skal være stillet på en neuromedi-cinsk eller medicinsk afdeling ud fra:

 1. Påvisning af mikroorganismer i spinalvæsken eller blod, eller
 2. En spinalvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocyto-se), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein, eventuelt suppleret med CT/MR-skanning.

Følger efter hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi)

Spontant opstået beskadigelse af hjernen eller hjernestammen som følge af en blodprop (infarkt) eller en blødning i hjernen/hjernestammen eller en blødning mellem hjernehinderne.

Beskadigelsen skal have medført samtidigt opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed regnet fra det tidspunkt, hvor en læge første gang påviste disse udfaldssymptomer. Beskadigelsen skal være påvist ved en hjerneskanning (CT/MR).

Hvis en apopleksi ikke er påvist ved en hjerneskanning, er tilfældet omfattet, hvis der er klassiske kliniske tegn på apopleksi samt varige objektive neurologiske udfaldssymptomer i form af lammelser, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser eller intellektuel reduktion. I dette tilfælde kan de objektive neurologiske udfaldssymptomer tidligst vurderes efter 3 måneder. De 3 måneder skal ligge indenfor forsikringstiden for, at diagnosen er dækningsberettiget.

Undtaget fra dækning er transitorisk cerebral iskæmi (TCI), multiinfarktsyndrom, småkarssygdom samt hjerneinfarkter påvist tilfældigt ved hjerneskanning, f.eks. som led i udredning af anden sygdom.

Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk afdeling eller af en special-læge i neuromedicin eller neurokirurgi.

Hjerteklapsygdom

Forsikrede skal have fået foretaget eller være optaget på venteliste til hjertekirurgisk behandling af hjerteklapsygdom med indsættelse af kunstig mekanisk eller biologisk hjerteklap, herunder homograft, eller klapplastik (hjerteklapskirurgi uden indsættelse af ny hjerteklap).

Forsikringen dækker også, hvis forsikrede har måttet afstå fra i øvrigt indiceret hjerteklapoperation på grund af høj operationsrisiko, eller hvis forsikrede ikke ønsker operation på grund af høj operationsrisiko. 

Kardiomyopati

Følgende diagnoser er dækkede:

 1. Dilateret kardiomyopati
 2. Hypertrofisk kardiomyopati
 3. Restriktiv kardiomyopati


Undtaget for dækning er kardiomyopati forårsaget af iskæmisk hjertesygdom, hypertension (forhøjet blodtryk) og hjerteklapsygdom.

Diagnosen skal være stillet på en hjertemedicinsk afdeling.  

Kritiske kræftsygdomme

Ved kræft forstås ondartet (malign) svulst (tumor), der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser), herunder malignt melanom (modermærkekræft).

Endvidere dækkes:

 1. Leukæmi. Dog dækkes kronisk lymfatisk leukæmi kun, hvis sygdommen kræver behandling (se definition nedenfor).
 2. Lymfeknudekræft (non-Hodgkins lymfom alle stadier og Hodgkins sygdom stadie II-IV)
 3. Prostatakræft fra stadie 6 (Gleason 6)
 4. Myelomatose, Solitært myelom, Essentiel trombocytose, Polycytæmia Vera, Myelofibrose og Myelodysplastisk syndrom, hvis sygdommene kræver behandling (se definition nedenfor).

Følgende kræftsygdomme dækkes ikke:

 1. Alle former for hudkræft, herunder hudlymfomer og Kaposis sarkom. Dog dækkes modermærkekræft.
 2. Forstadier til kræft (fx dysplasi, carcinoma in situ og borderline tumorer) 
 3. Godartede blærepapillomer
 4. Hodgkins sygdom (stadie I)
 5. Kronisk lymfatisk leukæmi, der ikke kræver ”behandling” (se definition nedenfor)
 6. Prostatakræft stadie 1-5 (Gleason 1-5).

Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse foretaget af en speciallæge i vævsundersøgelser (patologi).

Med ”behandling” i forhold til diagnosen ”Kritiske kræftsygdomme” forstås operation, behandling med cellegifte/kemoterapi, biologiske lægemidler, stråleterapi, stamcelle-/knoglemarvstransplantation og immunterapi.

Adjuverende behandling fx antihormonbehandling betragtes også som ”behandling”, men her medregnes denne behandling kun med de første 3 år fra den adjuverende behandlings start.

Livstruende nyresvigt

Nyresvigt i en sværhedsgrad, så begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt er holdt op med at fungere, hvilket har resulteret i, at enten peritoneal- eller hæmodialyse er iværksat eller, at forsikrede er blevet optaget på venteliste til nyretransplantation.

Muskelsvind og neuromuskulære sygdomme

Følgende diagnoser er dækkede:

 1. Limb-Girdle Muskeldystrofi
 2. Myastenia Gravis
 3. Distal Muskelatrofi (Charcot-Marie-Tooth)
 4. Duchennes Muskeldystrofi
 5. Facio-scapulo-humeral dystrofi

Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk afdeling.