Kritiske sygdomme

Abnorm udposning af en af hjernens pulsårer (aneurisme)

Aneurismet skal være påvist ved røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi) eller ved CT/MR-skanning. Operation/behandling skal være gennemført, eller forsikrede skal være optaget på venteliste til operation/behandling. Der er også dækning, hvis der er indikation for operation/ behandling, men denne ikke kan gennemføres af tekniske eller medicinske årsager, eller hvis forsikrede ikke ønsker operation på grund af høj operationsrisiko.

Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk afdeling. 

Akut blodprop i hjertet (hjerteinfarkt)

Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal være baseret på:

  1. Stigning og/eller fald i hjertespecifikke biomarkører (fortrinsvis Troponin) med en værdi, der mindst overstiger 99 % percentilen af øvre referencegrænse.
    For Troponin T regnes med en grænseværdi på 14 ng/l. Hvis den første værdi er under eller lig 14 ng/l kræves en stigning på mindst 50 %. For Troponin I regnes med en grænseværdi på 40 ng/l.

    samt mindst ét af punkterne 2 eller 3:
  2. Nye signifikante EKG-forandringer i form af ændringer i ST-segmentet, nye T-taks-ændringer, nyt venstresidigt grenblok eller nye patologiske Q-takker.
  3. Typiske vedvarende brystsmerter.


Hvis punkt 1 og 3 er opfyldt, men ikke punkt 2, kræves yderligere nytilkommet billeddiagnostisk påvist tab af en del af hjertemusklen eller nytilkommen patologisk bevægelse af en del af hjertemusklen.  

ALS

En fremadskridende sygdom af ukendt årsag med degeneration af motoriske forhornsceller bekræftet ved elektromyografi.

Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk afdeling. 

Alzheimers sygdom

Degenerativ sygdom i hjernen, der er karakteriseret ved fremadskridende hukommelsestab og tab af evnen til at tænke, tale og løse problemer.

Undtaget for dækning er demens ledsaget af bevægelsesforstyrrelser (f.eks. ved Huntingtons chorea), Parkinsons sygdom og demens som følge af forkalkningssygdom i hjernekar, traumer eller infektioner.

Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk afdeling efter de internationalt anerkendte kriterier for Alzheimers demens.  

Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren)

Sygdom i aorta (hovedpulsåren) i form af bristning (ruptur), lokal udvidelse (aortaaneurisme) til over 5 cm i diameter, aortadissektion med ruptur af aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen eller total aortaokklusion.

Benævnelsen aorta omfatter både den thorakale (bryst) og den abdominale (mave) aorta, men ikke dens grene.

Diagnoserne aortaaneurisme og aortadissektion skal være stillet ved ultralyd, ekkokardiografi, CT/MR-skanning eller aortografi.  

Arbejdsbetinget HIV-1 og smitte med HIV-1 ved blodtransfusion

Arbejdsbetinget smitte med HIV-1 ved et uheld, der er anmeldt som arbejdsskade, og hvor der foreligger en negativ HIV-test udført inden for den første uge efter smitteudsættelsen efterfulgt af en positiv HIV-test inden for de næste 12 måneder. De 12 måneder skal ligge indenfor forsikringstiden for, at diagnosen er dækningsberettiget.

Smitte med HIV-1 ved blodtransfusion modtaget i forsikringstiden, hvis forsikrede af Sundhedsstyrelsen er fundet berettiget til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion.

Blindhed

Ved blindhed forstås totalt, permanent og irreversibelt tab af synsfunktionen på begge øjne, hvor synsstyrken målt med korrektion på bedste øje er 3/60 eller derunder eller, hvor synsfeltet er < 10 grader på det bedste øje i horisontal udstrækning.

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i øjensygdomme. 

Dissemineret sklerose

​Kronisk sygdom, der klinisk er karakteriseret af gentagne attakker med neurologiske udfalds-symptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet. Der skal have været mere end ét veldefineret attak, eller der skal være tale om et fremadskridende forløb. Diagnosen skal være understøttet af mindst 1 af følgende 2 kriterier:

  1. Typiske forandringer påvist ved MR-skanning af hjernen/rygmarven med multiple affektioner af den hvide substans
  2. Oligoklonale bånd eller forhøjet IgG-indeks i rygmarvsvæsken


Hvis der kun har været konstateret ét attak, er sygdommen omfattet, hvis McDonald-kriterierne er opfyldte.

Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk afdeling.

Døvhed

​Ved døvhed forstås totalt og irreversibelt høretab på begge ører med en høretærskel på 100 dB eller derover ved alle frekvenser.

Diagnosen skal være stillet på en audiologisk afdeling.

Var denne information brugbar?

Tak for din feedback

Hvad var brugbart på siden?

Tak for din feedback

Hvordan kan vi forbedre siden?

Tak for din feedback

Tak for din feedback

Din kommentar er modtaget. Vi sætter stor pris på din feedback.