PenSam Logo

02-03-2021

Ind­kal­del­se til ordinær ge­ne­ral­for­sam­ling i PenSam Holding

Onsdag den 31. marts 2021

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Holding A/S (CVR-nr. 12 62 95 32) afholder i henhold til vedtægterne § 10 ordinær generalforsamling

Onsdag den 31.03.2021 kl. 09.00-09.30
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisions­påtegning og ledelsesbe­retning samt beslutning om godkendelse af årsrap­porten, herunder anvendelse af overskud eller dæk­ning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
 5. Bestyrelsen stiller forslag om: Annullation af egne kapitalandele.
 6. Bestyrelsen stiller forslag om: Ændring af vedtægternes § 4.
  Som konsekvens af dagsordenens punkt 5 foreslås, at § 4 ændres således, at aktiekapitalen nedsættes til nominelt 47.856.800 kr. opdelt i 25.000.000 kr. A-aktier og 22.856.800 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 100 kr. eller multipla heraf.

  § 4 formuleres herefter således:
  Selskabets aktiekapital udgør 47.856.800 kr. opdelt i 25.000.000 kr. A-aktier og 22.856.800 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 100 kr. eller multipla heraf.

7. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af lønpolitik og principper for bestyrelseshonorar til
            bestyrelsen i PenSam Holding.
8. Eventuelle forslag fra aktionærer.