PenSam Logo

PenSam fravælger i stigende grad fossile selskaber

Mellemfolkeligt Samvirke har i en nyligt udgivet rapport kortlagt 16 danske pensionsselskabers investeringer i olie, kul og gas.

Del:Print:
Mellemfolkeligt Samvirke har undersøgt hvor store beløb de danske pensionsselskabers fossile investeringer udgør i kroner og øre. Samtidig har man analyseret hvor stor en andel selskabernes fossile investeringer udgør i forhold til værdien af den samlede aktie- og obligationsbeholdning. Derved fremkommer et tal, der kan sammenlignes på tværs af selskaberne i analysen.

Både når det gælder det samlede investerede beløb og den procentvise eksponering, er PenSam blandt de danske pensionsselskaber som har færrest penge investeret i olie, kul og gas. 

- Mellemfolkeligt Samvirkes rapport bekræfter heldigvis det, som vi allerede vidste. Vi ligger rigtig godt i forhold til at investere vores medlemmers penge bæredygtigt. PenSam har nogle ambitiøse mål, hvor vi blandt andet vil reducere vores CO2-udledning med 55 pct. i 2025 på globale aktier, kreditobligationer og danske ejendomme. Rapporten viser, at vi er godt på vej, siger Torsten Fels, adm. dir. i PenSam. 

Tages der udgangspunkt i Mellemfolkeligt Samvirkes datagrundlag, så er 0,6 pct. af PenSams børsnoterede aktie- og obligationsportefølje investeret i fossile selskaber. Det svarer til godt og vel 324 mio. kroner på tidspunktet for opgørelsen. 

Som institutionel investor har PenSam en central rolle i at fremme den bæredygtige udvikling. Siden 2016, har PenSam arbejdet med at integrere klimaforhold i investeringsforvaltningen, hvor de første selskaber med mere end 30 pct. omsætning relateret til kul blev ekskluderet. 

Siden er en lang række selskaber relateret til bl.a. olieindustrien frasolgt og ekskluderet. Dette som følge af, at disse vurderes særligt eksponerede - og mindst forberedte - når det kommer til klimaforandringer og den nødvendige grønne omstilling af økonomien. 

- Når vi stadig har en mindre investering i nogle fossile selskaber, handler det om, at vi tror på, at selskaberne kan omstille aktiviteterne, og at vi som investor kan påvirke selskaberne i en mere bæredygtig retning. Hvis vi gennem vores ejerskab, kan få fx et energiselskab til at investere mere i grøn omstilling, sætter vi gennem vores ejerskab en positiv retning. Derfor kan der være en idé i fortsat at have nogle investeringer i fossile selskaber, siger Torstens Fels.

PenSams frasalg af olie- og kulselskaber sker både ud fra et klimahensyn og ud fra en risikobetragtning. 

Mange selskabers fossile aktiviteter risikerer at blive forældede og udkonkurreret af fremtidige grønne energikilder i en relativ nær fremtid. Derfor vurderes mange fossile selskaber at være en uholdbar og urentabel investering for PenSam som langsigtet investor.     

I 2050 er det PenSams mål at investeringsporteføljen skal være klimaneutral (net zero).