PenSam Logo

03-03-2023

Års­rap­port 2022

Positive kontorenter og udbetaling af højere alderspensioner til medlemmerne i PenSam

Del:Print:

Pensionsforretning

  • Høj kontorente på 7,4% (Fleksion) trods negativt investeringsafkast
  • Fortsat stigning i udbetalinger til førtids- og seniorpensioner udhuler alderspensionen fremover
  • Årlige administrationsomkostninger pr. forsikret faldt til 317 kr. 

Investeringsafkastet blev på -22,4 mia. kr. før skat i 2022. Året har været præget af markante kursfald på børsnoterede aktier og et kraftigt stigende renteniveau. For hovedparten af medlemmerne, som har deres pensionsordning i konceptet Fleksion, udgjorde afkastet -9,6% før skat.

Pensionsordningerne i PenSam er således gennemsnitsrenteprodukter, hvor investeringsafkastet udjævnes mellem årene. I år med høje investeringsafkast bliver der henlagt til år, hvor der er lavere eller negative investeringsafkast. Investeringsafkastet udjævnes typisk over en periode på 5 år.

Det er i år som 2022, at et gennemsnitsrenteprodukt viser sine gode egenskaber. Trods stor uro på de finansielle markeder har medlemmerne stabilitet og forudsigelighed i de løbende pensionsudbetalinger. Det er med stor tilfredshed, at udbetalingen af alderspensioner i konceptet Fleksion er sat op med 9% i 2023.   

Tilkendelser af førtids- og seniorpensioner til PenSam’s medlemmer – FOA-faggrupperne – lå i 2022 fortsat på et højt niveau, og udgifterne voksede dermed. For at honorere udviklingen har det været nødvendigt at hæve præmien for disse risikodækninger hos medlemmerne samt nedsætte engangsbeløbet på gruppesum.

Lave administrationsomkostninger er fortsat en vigtig parameter for at sikre en god pensionsopsparing. Det gælder specielt for kunderne i PenSam, da pensionsindbetalingerne er forholdsvis lave. I 2022 faldt de gennemsnitlige omkostninger pr. forsikret med 24 kr. til 317 kr.

Tabel 1 | Hovedtal for PenSam Pension

I mio. kr.
 
     2022
      2021
 Præmieindtægter
 
    6.842
     6.675
 Pensionsudbetalinger
 
    4.701
     4.272
 Investeringsafkast 
 
 -22.357
   13.119
 Administrationsomkostninger 
 
       190
        203
 Egenkapital
 
       178
        199
 Kollektive bonuspotentialer
 
  15.352
   34.492
 Investeringsaktiver 
 
171.073
 178.886
 Solvensdækning
 
     440%
  1.061%

 

Bank- og forsikringsforretning

PenSam Bank fik i 2022 et resultat før skat på -21,4 mio. kr. Resultat af primær bankdrift har været positivt og stigende, men negative kursreguleringer på obligationsporteføljen grundet stigende renteniveau har medført et samlet negativt resultat for året.

Tabel 2 | Hovedtal for PenSam Bank                            
I mio. kr.
 
       2022
       2021
 Rente- og gebyrindtægter
 
        87,5
         88,9
 Nedskrivning på udlån 
 
          0,1
          1,7
 Administrationsomkostninger
 
        68,4
        73,3
 Resultat af primær bankdrift
 
        12,1
         11,0
 Kursreguleringer
 
       -40,6
         -8,7
 Årets resultat før skat
 
       -21,4
        8,7

 

PenSam Forsikring fik i 2022 et resultat før skat på -14,7 mio. kr. Resultatet er påvirket af et negativt forsikringsteknisk resultat som følge af øgede bruttoerstatningshensættelser, og negative kursreguleringer på obligationsporteføljen grundet det stigende renteniveau.

Tabel 3 | Hovedtal for PenSam Forsikring 

I mio. kr.
 
        2022
        2021
 Bruttopræmier
 
       118,3
       116,6
 Bruttoerstatningsudgifter
 
        91,5
         85,6
 Administrationsomkostninger 
 
        22,5
         22,6
 Forsikringsteknisk resultat
 
       -11,1
          -7,5
 Resultat af
 investeringsvirksomhed            
 
         -3,6
          -0,1
 Årets resultat før skat
 
       -14,7
          -7,6

 

Følg dette link for at se årsrapporterne for de enkelte selskaber