13-03-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PenSam Liv

Tirsdag den 31. marts 2020

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Liv forsikringsaktieselskab (CVR-nr. 14 63 89 03) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 31.03.2020, kl. 10.00-10.30
i PenSam Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum

Dagsordenen er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2.  Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisions-påtegning og ledelsesbe­retning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dæk­ning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
 6. Ændring af Lønpolitik for PenSam Liv.
  Udvidelse af kredsen af væsentlige risikotagere samt derudover præciseringer og redaktionelle ændringer.
 7. Omdannelse af PenSam Liv forsikringsaktieselskab til et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab og konsekvensændring af selskabets vedtægter som led i omdannelsen.

  I. Som led i en generel omstrukturering af PenSam stiller bestyrelsen forslag om omdannelse af PenSam Liv forsikringsaktieselskab til et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab i overensstemmelse med den omdannelses- og fusionsplan, der er offentliggjort af Finanstilsynet.

  II. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne som følge af omdannelsen, herunder tilføjelse i § 3, stk. 2 af, at selskabet er et arbejdsmarkedsrelateret livforsikringsaktieselskab. De særlige regler for anvendelse af den skattefrit opsparede del af egenkapitalen og udbyttebegrænsningen for et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab fremgår af § 34 og § 37. Herudover foretages der de nødvendige konsekvensrettelser.

 8. Fusion af PenSam Liv forsikringsaktieselskab efter omdannelse til et arbejdsmarkedsrelateret livforsikringsaktieselskab med Pensionskassen PenSam.

  I. Som led i en generel omstrukturering af PenSam stiller bestyrelsen forslag om fusion af det omdannede PenSam Liv forsikringsaktieselskab med Pensionskassen PenSam i overensstemmelse med den omdannelses- og fusionsplan, der er offentliggjort af Finanstilsynet.

  II. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne som følge af fusionen, med ændring af selskabets navn og tilføjelse af binavne.

 9. Bemyndigelse til at foretage de redaktionelle ændringer i det besluttede og de udarbejdede dokumenter m.v., som Erhvervsstyrelsen og/eller Finanstilsynet måtte kræve og/eller anbefale.
 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.