PenSam logo

Publiceret 02-03-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Pensionskassen PenSam

Mandag den 30. marts 2020

Indkaldelse

Pensionskassen PenSam (CVR-nr. 24 25 55 49) afholder i henhold til vedtægternes § 5 ordinær generalforsamling

mandag den 30.03.2020 kl. 11.00-13.00
på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af orienteringsmøde om fusion med PenSam Liv, som begynder kl. 10.00.

Indregistrering til generalforsamlingen starter kl. 09.00.

Dagsordenen til generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisions-påtegning og ledelsesbe­retning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dæk­ning af underskud.
 4. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen og eventuelle suppleanter herfor.
 5. Ændring af Lønpolitik for Pensionskassen PenSam. Udvidelse af kredsen af væsentlige risikotagere samt derudover præciseringer og redaktionelle ændringer.
 6. Ændring af Medlemmernes rettigheder og pligter - Seniorpension. Bestyrelsen stiller forslag om, at medlemmernes mulighed for at få udbetalt PenSam førtidspension udvides til også at omfatte udbetaling heraf ved tilkendelse af offentlig seniorpension, hvis betingelserne for udbetaling af PenSam førtidspension i øvrigt er opfyldt. Det foreslås, at ændringen skal have virkning for tilkendelser af offentlig seniorpension fra 01.01.2020 og fremefter.
 7. Eventuelle forslag fra pensionskassens medlemmer.
 8. Fusion af Pensionskassen PenSam med PenSam Liv forsikringsaktieselskab, der i forbindelse med fusionen forinden er omdannet til et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab.

  I. Som en del af en generel omstrukturering af PenSam stiller bestyrelsen forslag om fusion af Pensionskassen PenSam med PenSam Liv forsikringsaktieselskab, der forinden fusionen er omdannet til et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab, i overensstemmelse med den af Finanstilsynet offentliggjorte omdannelses- og fusionsplan. Hermed opløses Pensionskassen PenSam, jf. vedtægternes § 29, stk. 1.

  II. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af Medlemmernes rettigheder og pligter som følge af fusionen. Der foreslås konsekvensændringer som følge af overgang fra pensionskasse- til livsforsikringsregler samt som følge af overførsel af en del af Pensionskassen PenSam’s egenkapital til en ny type særlige bonushensættelser tilknyttet afviklingsbestanden i forbindelse med fusionen. Endelig foreslås enkelte redaktionelle konsekvensændringer.

 9. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 29. Kravet om stemmeflertal ændres fra ¾ af de delegerede til mindst ¾ af de afgivne stemmer. Forslaget behandles kun, hvis der ikke er tilstrækkelig fremmødte til at træffe beslutning om opløsning i overensstemmelse med vedtægternes § 29, stk. 1, jf. punkt 8.

 10. Bemyndigelse til at foretage de redaktionelle ændringer i det besluttede og de udarbejdede dokumenter m.v., som Erhvervsstyrelsen og/eller Finanstilsynet måtte kræve og/eller anbefale.
 11. Fastsættelse af stedet for følgende års generalforsamling. Punktet bortfalder, hvis der stemmes ja til fusionen, jf. punkt 8.

Efter generalforsamlingen vil der være frokost.