PenSam Logo

25-02-2022

Årsrapport 2021: Højt investeringsafkast medfører opjustering af kontorenten

Pensionskunderne fik i 2021 et investeringsafkast på 13,1 mia. kr., og kontorenten forhøjes til knap 9% for hovedparten af medlemmerne i 2022

Del:Print:

Pensionsforretning

Pensionskonceptet ”Fleksion” fik et afkast på 14,4% før skat.
Administrationsomkostninger pr. forsikret faldt fra 395 til 341 kr.
• Kontorenten forhøjes til knap 9% for hovedparten af medlemmerne i 2022

Fortsat blandt de bedste afkast i branchen

2021 blev investeringsmæssigt endnu et godt år for PenSam’s medlemmer. Investeringsafkastet blev på 14,4% før skat for hovedparten af medlemmerne, og målt over 5 år udgør afkastet hele 8,9% pr. år. Det er blandt de højeste afkast for pensionsselskaberne i Danmark.   

”Investeringsstrategien er baseret på et højt langsigtet afkast med en sund risiko-spredning og fokus på bæredygtighed. Vi er stolte af, at vi i en årrække har haft så gode afkast af investeringerne, at vi i 2022 kan forhøje kontorenten for hovedparten af vores medlemmer til knap 9% før skat. Dette samtidig med, at vi fortsat har en solid økonomisk stødpude”, siger adm. direktør Torsten Fels.

Den nye seniorpensionsordning har været en succes

I PenSam søger vi også at varetage medlemmernes interesse ved at være pensionspolitisk talerør, når det gælder indretningen af det offentlige pensionssystem.

Den nye seniorpensionsordning giver en mere værdig tilbagetrækning og har været en succes for vores medlemmer, der for manges vedkommende arbejder i jobfunktioner, der slider på bevægelsesapparatet. Seniorpensionsordningen har dog betydet, at antallet af førtidspensionsudbetalinger i 2021 er steget så markant, at det har været nødvendigt at hæve forsikringspræmien og nedsætte størrelsen af gruppeforsikringsdækningen. ”Der er behov for, at Pensionskommissionen ser på området i en større helhed, så ansvaret og regningen for nedslidning ikke efterlades hos netop de nedslidte selv”, forklarer Torsten Fels.

Ansvarlighed og ordentlighed i det vi gør og siger

Ansvarlighed og ordentlighed er integreret i vores virksomhedskultur. Det gælder også, når PenSam investerer på vegne af medlemmerne. I PenSam støtter vi tydeligt op om den grønne omstilling, og vi har tilsluttet os det nye klimainitiativ Paris Aligned Investment Initiative, der er startet af investornetværket The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Deltagerne forpligter sig til at have en klimaneutral investeringsportefølje i 2050.

”Vi er allerede kommet langt, når det gælder reduktionen af CO2-tunge investeringer i både aktie- og kreditporteføljen. Det er sket gennem en omlægning af porteføljerne”, fortæller Torsten Fels.

Yderligere fald i administrationsomkostningerne

Lave administrationsomkostninger er fortsat en vigtig parameter for at sikre en god pensionsopsparing. Det gælder specielt for kunderne i PenSam, da pensionsindbetalingerne er forholdsvis lave. I 2021 faldt de gennemsnitlige omkostninger pr. forsikret med 54 kr. til 341 kr. 

I nedenstående oversigt ses udvalgte regnskabstal for PenSam Pension.

Tabel 1 | PenSam Pension

I mio. kr.
      2021
 Præmieindtægter
    6.675 
 Pensionsudbetalinger
     4.271
 Investeringsafkast 
     13.119
 Administrationsomkostninger 
         203
 Investeringsaktiver 
178.886
 Solvensdækning
   1.061%

 

Bank- og forsikringsforretning

 Resultat mere end fordoblet i PenSam Bank 
Styrkelse af erstatningshensættelser i PenSam Forsikring  

PenSam Bank og PenSam Forsikring er til for pensionskunderne i PenSam, og dermed et supplement til arbejdsmarkedspensionsordningerne.

Den store aktivitet på boligmarkedet har været med til at forbedre årets resultat i PenSam Bank, hvor kerneforretningen er blevet styrket gennem højere rente- og gebyrindtægter. Det er herudover konstateret, at banken er kommet godt gennem pandemien uden ekstraordinære tab.

Årets resultat før skat udgør et overskud på 8,7 mio. kr. mod 4,2 mio. kr. i 2020.

PenSam Forsikring har i 2021 haft præmieindtægter på niveau med 2020. Årets resultat er påvirket negativt af stigende erstatningshensættelserne for personskader. 

Årets resultat før skat udgør et underskud på 7,6 mio. kr. mod et overskud på 4,5 mio. kr. i 2020.

I nedenstående oversigt ses udvalgte regnskabstal for 2021 for PenSam Bank og PenSam Forsikring.

Tabel 2 | PenSam Bank                            

I mio. kr.
     2021
 Rente- og gebyrindtægter
      88,9 
 Nedskrivning på udlån 
          1,7
 Administrationsomkostninger
      73,3
 Årets resultat før skat
         8,7
 Egenkapitalforrentning efter skat
     2,2%
 Udlån
 1.201,6
 Kapitalprocent 
    20,8%

 

Tabel 3 | PenSam Forsikring 

I mio. kr.
   2021
 Bruttopræmier
   116,6
 Erstatningsudgifter 
    85,3
 Administrationsomkostninger 
    22,6
 Årets resultat før skat
     -7,6
 Egenkapitalforrentning efter skat
-12,8%
 Erstatningshensættelser 
   40,3
 Solvensdækning 
   189%

 

Følg dette link for at se årsrapporterne for de enkelte selskaber