PenSam Logo

Vi investerer ansvarligt

I PenSam går gode afkast hånd i hånd med ansvarlighed og bæredygtighedshensyn.

For at sikre dig en værdig seniortilværelse har vi på investeringsområdet som altoverskyggende mål at skabe gode afkast, og det skal ske på et ansvarligt grundlag med respekt for det samfund, vi er en del af.
 
Vi forholder os til både nye og eksisterende investeringer ud fra ansvarlighed og bæredygtighed. Det betyder blandt andet, at vi ser på vores store aktie- og obligationsbeholdning ud fra de tre nøgleord miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Det er det, der på engelsk forkortes som ESG. 

Det gør vi, fordi ordentlighed skal karakterisere os som investor, når vi investerer penge på dine vegne, og fordi det - vigtigst af alt - kommer til at skabe de bedste afkast på lang sigt. Og investering af pension sker altid med fokus på det lange sigt. 

Vi har blandt andet kraftigt nedbragt vores investeringer knyttet til fossil energi, hvor vi fra 2016 til 2021 har skåret 83 pct. af vores investeringer i sort energi fra. Samtidig investerer vi løbende direkte i nye projekter med vedvarende energi, som bidrager til den nødvendige grønne omstilling af samfundet. Et samfund hvor der er truffet politisk beslutning om at nedbringe den samlede CO2-udledning markant over de kommende år.

Vi arbejder desuden løbende på at påvirke adfærden i de virksomheder, vi investerer i, til det bedre ved at være en aktiv investor. Det, mener vi, i mange tilfælde kan skabe en større positiv effekt end at frasælge virksomheder, der har visse udfordringer. Rollen som aktiv investor udøver vi i tæt samarbejde med ligesindede investorer nationalt og internationalt.

Da du og vores øvrige medlemmer primært arbejder i omsorgssektoren, er I afhængige af, at erhvervslivet bidraget med en fair skattebetaling. Derfor påtager PenSam sig rollen som talerør i den offentlige debat om fair skat og ikke mindst som kritiker af skattely og skatteunddragelse både herhjemme og internationalt.

PenSams politik og retningslinje for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab danner grundlag for, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsproces og agerer som aktiv ejer i de selskaber, vi investerer i. PenSam's investeringer efterlever således kravene i artikel 8 i den såkaldte Disclosureforordning.

Mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer