PenSam Logo

Vi investerer ansvarligt

I PenSam er vores opgave først og fremmest at sikre gode pensionsforhold for vores medlemmer, der bruger et langt arbejdsliv på at passe på vores medborgere og opretholde vores fælles velfærdssamfund.

For at sikre en værdig seniortilværelse har vi på investeringsområdet som altoverskyggende mål at skabe gode afkast, og det skal ske på et ansvarligt grundlag med respekt for det samfund, vi er en del af.
 
Vores tilgang til nye og eksisterende investeringer er bundet uløseligt sammen med bæredygtighedsparametre, som blandt andet betyder, at vi screener vores store aktie- og obligationsportefølje ud fra de tre nøgleord miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Det er det, der på engelsk forkortes som ESG. 

Det gør vi, fordi ordentlighed er en del af vores DNA som investor, og vigtigst af alt fordi det er det, der kommer til at skabe de bedste afkast på lang sigt. Og vi er i sagens natur en langsigtet investor på vores medlemmers vegne.

Som direkte konsekvens heraf har vi blandt andet kraftigt nedbragt vores eksponering mod fossil energi, hvor vi fra 2016 til 2021 har skåret 83 pct. af vores investeringer i sort energi fra. Samtidig investerer vi løbende direkte i nye projekter med vedvarende energi, som bidrager til den nødvendige grønne omstilling af samfundet. Et samfund hvor der er truffet politisk beslutning om at nedbringe den samlede CO2-udledning markant over de kommende år.

Vi arbejder desuden løbende på at påvirke adfærden i de virksomheder, vi investerer i, til det bedre ved at være en aktiv investor. Det, mener vi, i mange tilfælde kan skabe en større positiv effekt end at frasælge virksomheder, der har visse udfordringer. Rollen som aktiv investor udøver vi i tæt samarbejde med ligesindede investorer nationalt og internationalt.

Med over 480.000 medlemmer som primært arbejder i omsorgssektoren og dermed er afhængig af, at erhvervslivet bidraget med en fair skattebetaling, har PenSam også påtaget sig rollen som talerør i den offentlige debat om fair skat og ikke mindst som kritiker af skattely og skatteunddragelse både herhjemme og internationalt.

Til slut står det således klart, at PenSam's retningslinjer for ansvarlige investeringer danner grundlag for, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsproces og agerer som aktiv ejer i de selskaber, vi investerer i. PenSam's investeringer efterlever således kravene i artikel 8 i Disclosureforordningen.